'Cosmogony' detail 'Cosmogony' (detail) 'Installation 2' painted bronze
'Cosmogony' (detail) 'Cosmogony' (detail) 'Ghost' detail, Annabelle Hyvrier
'Cosmogony' (detail) 'Cosmogony' (detail) 'Cosmogony' Annabelle Hyvrier
'Cosmogony' Annabelle Hyvrier 'Cosmogony' (detail) 'Cosmogony' (detail)
'Cosmogony' (detail) 'Cosmogony' (detail) 'Cosmogony' (detail)
'Cosmogony' (detail) 'Cosmogony' Annabelle Hyvrier 'Housewoman' Annabelle Hyvrier
'Birdman' Annabelle Hyvrier 'Binôme' Annabelle Hyvrier 'Ghost' detail, Annabelle Hyvrier
'Cosmogony' (detail) 'Cosmogony' Annabelle Hyvrier 'Cosmogony' (detail)
Annabelle Hyvrier, Beast 2, Ht: 220cm, cedar and iron, 2013
'Housewoman' cedar tree, paint, ht: 200cm
'Housewoman' cedar tree, paint, ht: 200cm 'Birdman' cedar tree, paper ht: 200cm 'Birdman' cedar tree, paper ht: 200cm
'Binome' 2015 cedar, iron Ht:140cm 'Binome' 2015 cedar, iron Ht:140cm 'Binome' 2015 cedar, iron Ht:140cm